Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Bà Rịa (1933)

21/12/1933

 

 

Nghị định số 4702-CP ngày 21/12/1933 của Thống đốc Nam Kỳ Krautheimer sát nhập các đảo Trường Sa, An Bang, Itu Aba, nhóm hai đảo (Song Tử Đông, Song Tư Tây), Loại ta, Thị Tú và các đảo phụ thuộc các đảo này vào tỉnh Bà Rịa (Bulletin Administratif de Cochinchine, số 1, 1934).

http://www.biengioilanhtho.gov.vn/bbg-vie/quandaotruongsathuoctinh-nd-ceb8b204.aspx

 

Bauxite Việt Nam International http://bauvinal.info.free.fr  , http://bauxitevietnam.free.fr