Thư  của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải

 Hoàng  Trung Hải

 16/12/2008


 

Nguồn: Viet-studies..

        

Copyright © 2009 by Bauxite Việt Nam International http://bauvinal.info.free.fr