Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

2002
Nguyễn Nhã

MỤC LỤC                                                                                                                             

Ø Trang phụ bìa

Ø Lời  cam đoan

Ø Mục lục

Ø Danh mục hình  và các bảng

Ø Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

 

MỞ ĐẦU

1. Lý do và mục đích nghiên cứu....................................................................................... i

2. Lịch sử  nghiên cứu vấn đề ..........................................................................................ii

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và giới hạn đề tài............................................................ ix

4. Phương pháp nghiên cứu và các nguồn tài liệu sử dụng.................................................. ...x

5. Cấu trúc của luận án..................................................................................................... xi

6. Sự đóng góp của luận án............................................................................................... xi

 

Chương 1   VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA QUẦN ĐẢO

                    HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA.................................................................... 1

1.1  TÊN GỌI  VÀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA QUẦN ĐẢO HOÀNG

       SA VÀ TRƯỜNG  SA  .......................................................................................... 1

1.2  QUẦN ĐẢO HOÀNG SA ........................................................................................ 6

1.2.1.     Nhóm Lưỡi Liềm.......................................................................................... 7

1.2.2      Nhóm An Vĩnh .............................................................................................10

1.2.3      Nhóm Linh Côn.............................................................................................11

1.3  QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA ........................................................................................ 11

1.3.1   Cụm Song Tử............................................................................................... 12

1.3.2   Cụm đảo Thị Tứ.............................................................................................. 13

1.3.3   Cụm đá Loai Ta................................................................................................14

1.3.4   Cụm đảo Nam Yết hay Ti Gia............................................................................ 15

1.3.5   Cụm đảo Sinh Tồn............................................................................................. 17

1.3.6   Cụm đảo Trường Sa.......................................................................................... 18

1.3.7   Cụm đảo An Bang ............................................................................................ 19

1.3.8   Cụm đảo Bình Nguyên....................................................................................... 20

1.4   ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, THẢO MỘC CỦA QUẦN                               

       ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG  SA  .................................................................. 21

1.5   TẦM  QUAN TRỌNG VỀ CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ VÀ

TÀI NGUYÊN CỦA HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA DẪN

ĐẾN SỰ  XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM CỦA

CÁC NƯỚC NGOÀI................................................................................................ 25

 

Chương 2     [Phần A | Phần B]SỰ XÁC LẬP  CHỦ QUYỀN VIỆT NAM  TẠI

                   QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA ...........................................  29

2.1    CÁC NGUỒN TƯ LIỆU MINH CHỨNG SỰ XÁC LẬP

CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TẠI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

& TRƯỜNG SA....................................................................................................... 29..

2.1.1 Những tư liệu của Việt  Nam minh chứng chủ quyền 

Việt Nam tại  Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa............................................     29

2.1.2 Những tư liệu của Trung Quốc và Phương Tây minh

chứng chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và                         

Trường Sa........................................................................................................... 47

2.2   SỰ KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN VÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG XÁC LẬP CHỦ QUYỀN CỦA CÁC NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM  ……………………………………………………… 61

2.2.1        Sự khẳng định chủ quyền Hoàng Sa , Trường Sa của vua chúa triều

           đình  việt nam........................................................................................................ 61  

2.2.2        Việc quản lý hành chánh của các chính quyền Việt Nam tại

             quần đảo  Hoàng Sa và Trường Sa....................................................................... 62

2.2.3         Sự thành lập và hoạt động của đội Hoàng Sa  từ thế kỷ XVII

      đến đầu thế kỷ XIX   ........................................................................................... 63

    2.2.3.1  Địa bàn ra đời của đội Hoàng Sa là ở vùng cửa biển Sa

              Kỳ và Cù Lao Ré............................................................................................... 64

2.2.3.2 Thời gian hoạt động của đội Hoàng Sa............................................................... 66

2.2.3.3  Nhiệm vụ của đội Hoàng Sa............................................................................. 71

2.2.3.4  Tổ chức và nội dung hoạt động của đội Hoàng Sa............................................ 72

2.2.4  Đội Bắc Hải và các đội khác hoạt động dưới sự kiêm quản của đội

       Hoàng  Sa  trong khu  vực Trường Sa........................................................................ 81

2.2.5 Các hoạt động của thủy quân triều đình Việt Nam ở quần đảo                                          

       Hoàng  Sa và Trường Sa .......................................................................................... 83

2.2.5.1 Các hoạt động đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ về Hoàng Sa 

và Trường  Sa. .................................................................................................. 83

2.2.5.2  Các hoạt động cắm cột mốc, bia chủ quyền để xác lập chủ

           quyền của Việt Nam  tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 

           từ đầu thế kỷ XIX............................................................................................... 88

2.2.5.3  Xây dựng chùa miếu và trồng cây tại quần đảo Hoàng Sa 

và Trường Sa...................................................................................................... 93

Chương 3   [Phần A | Phần B | Phần C] TIẾP TỤC CỦNG CỐ, KHẲNG ĐỊNH VÀ BẢO

                    VỆ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TRÊN QUẦN ĐẢO

                  HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA TỪ KHI BỊ CÁC  NƯỚC

                  NGOÀI  XÂM PHẠM.................................................................................. 95

3.1.  TIẾP TỤC CỦNG CỐ, KHẲNG ĐỊNH VÀ BẢO VỆ 

CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TẠI HOÀNG SA VÀ                                           

      TRƯỜNG  SA  TỪ NĂM 1909 ĐẾN NAY............................................................. 95

3.1.1  Thời kỳ từ năm 1909 đến 1945. ......................................................................... 95

3.1.2  Thời kỳ từ 1945-1954. .................................................................................... 108

3.1.3 Thời  kỳ Việt Nam chia cắt  (1954 - 1975), phản kháng

các nước ngoài xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại

 quần  đảo Hoàng Sa và Trường Sa.................................................................... 112

3.1.4        Chính quyền Việt Nam thống nhất tiếp tục khẳng định

        chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.................................. 118

3.2            CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA SỰ XÁC LẬP VÀ BẢO VỆ CHỦ

     QUYỀN VIỆT NAM TẠI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ

     TRƯỜNG SA ........................................................................................................ 127

3.2.1      Cơ sở pháp lyÙ quốc tế về sự thiết lập chủ quyền lãnh thổ tại

các hải đảo ..................................................................................................    127

3.2.2       Tính pháp lyÙ quốc tế của sự xác lập chủ quyền  của Việt Nam

            tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.................................................................. 131

3.3        PHẢN BÁC CÁC LUẬN ĐIỂM BIỆN MINH CHO SỰ

XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM CỦA CÁC NƯỚC

 NGOÀI TẠI QUẦN ĐẢO  HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA.  ................................ 141

3.3.1      Phản bác các luận điểm của Trung Quốc biện minh

cho sự xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại quần đảo

           Hoàng Sa và Trường Sa.................................................................................... 141

3.3.2        Phản  bác các luận điểm của các nước Philippines,

Malaysia, Brunei biện minh cho sự xâm phạm chủ quyền

Việt Nam tại quần đảo Trường Sa........................................................................ 167

 

KẾT LUẬN ............................................................................................................... 176Û

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỦ YẾU........................................................................... 184

CHÚ THÍCH................................................................................................................. 214

HÌNH ẢNH................................................................................................................... 227

PHỤ LỤC..................................................................................................................... 280

 

http://www.cse.buffalo.edu/%7Ehungngo/BD/Nguyen-Nha-Thesis/HTML/C.%20MUC%20LUC.htm  

 Bauxite Việt Nam International http://bauvinal.info.free.fr  http://bauxitevietnam.free.fr