Quần đảo Hoàng Sa thuộc Tỉnh Thừa Thiên Huế (1938)

30/03/1938
Bauxite Việt Nam International http://bauvinal.info.free.fr  , http://bauxitevietnam.free.fr